உண்மையான வெள்ளி படிகப்படுத்தப்பட்ட காதணிகள் (10 வண்ணங்கள்)

உண்மையான வெள்ளி படிகப்படுத்தப்பட்ட காதணிகள் (10 வண்ணங்கள்)

காதணி வகை: ஸ்டட் காதணிகள் வகை வகை: காதணிகள் வடிவம்: வட்டவடிவங்கள் வகை: துத்தநாக அலாய் பொருள்: க்யூபிக் சிர்கோனியாஸ்டைல்: ஃபேஷன் கலர்: வெள்ளி நிறம்

விற்பனையாளர்:VRACADO

வகை:நகைகள்

€ 6.36
விருப்பப்பட்டியலில் சேர்க்கவும்

காதணி வகை: வீரியமான காதணிகள்
பொருள் வகை: காதணிகள்
ஷேப் \ முறை: வட்ட
உலோகங்கள் தட்டச்சவும்: துத்தநாக கலவை
பொருள்: கனச்சதுர சிர்கோனியா
உடை: ஃபேஷன்
நிறம்: வெள்ளி நிறம்